top of page

Küpsiste kasutamise poliitika

Küpsiste kasutamine

Küpsis ehk cookie on väike tekstifail, mille veebilehitseja talletab kasutaja arvutisse. Küpsised sisaldavad anonüümset unikaalset identifitseerimistunnust, mis võimaldab meil tuvastada ja loendada meie veebilehte külastavaid veebilehitsejaid. Me ei kasuta küpsiseid, et edastada meile isikut tuvastavat teavet (näiteks teie nimi või e-posti aadress).


Küpsised ega muud tehnoloogiad ei kahjusta mingil viisil kasutaja arvutit ega faile ning küpsiseid ei saa kasutada programmidele juurdepääsuks ega pahavara levitamiseks.


Kogume infot meie veebilehe funktsioonide kasutamise ja sirvimisteabe, tulemuste lehe, veebilehitseja, IP-aadressi, operatsioonisüsteemi, unikaalse seadme või küpsise ID kohta ning teavet seansi aja ja kestuse kohta.


Automaatselt kogutav teave ei ole mingilgil viisil isikustatud.


Kasutame nii seansispetsiifilisi kui püsivaid küpsiseid. Seansiküpsised aeguvad, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja. Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse teatud ajaks või seniks, kuni kasutaja need kustutab. Püsivate küpsiste kehtivusaeg varieerub tavaliselt paarist kuust mõne aastani.


Kasutame küpsiseid oma teenuste kasutamise mugavuse parandamiseks, meie veebiteenuste kasutamise analüüsimiseks ja teie identiteedi säilitamiseks meie veebilehel viibimise ajal.


Kasutajal on alati õigus ja võimalus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Erinevad veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on leitav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.


Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik funktsioonid veebilehel ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kättesaadavad olla.

Use of cookies

A cookie is a small text file that the web browser saves on the user’s computer. Cookies contain an anonymous unique identifier that allows us to identify and count web browsers used for viewing our websites. We do not use cookies to obtain information that can identify a person (for example, your name or e-mail address).


Cookies or other technologies do not harm the user’s computer or files in any way, and cookies cannot be used for gaining access to software or for distribution of malware.


We collect information regarding use of functions of our websites and browsing, as well as regarding results page, web browser, IP address, operating system, unique device or cookie ID, time and duration of session.


Automatically collected information is not personalised in any way.

We use as session, so persistent cookies. Session cookies are deleted when the user closes the browser. Persistent cookies remain on the user’s device for a certain time or until the user deletes them. Time of storage of persistent cookies usually varies from a couple of months to a few years.


We use cookies in order to improve convenience of use of our services, to analyse use of our web services, and to save your identity while you are visiting our website.


The user always has the right and possibility to refuse to allow saving of cookies on his or her computer. In such case the user must change respective settings of his or her web browser. Different web browsers use different methods for blocking cookies. You can find more specific information in Estonian at the address http://www.aki.ee/et/kupsised or in English at the address http://www.allaboutcookies.org/.


When the user blocks cookies, he or she must keep in mind that after blocking of cookies all functions of the website may no longer be available.

Использование куки

Куки (cookie) – это маленький текстовый файл, который браузер сохраняет на компьютере пользователя. Куки содержат анонимный уникальный идентификатор, позволяющий нам определять, какие браузеры использовались для посещения наших сайтов, и подсчитывать количества посещений. Мы не используем куки для получения информации, идентифицирующей личность (например, ваше имя или адрес электронной почты).


Куки и другие технологии никаким образом не наносят вреда компьютеру или файлам пользователя, и куки не могут быть использованы для доступа к программам или для распространения вредоносных программ.


Мы собираем информацию относительно использования функций нашего сайта и его просмотра, а также относительно браузера, IP-адреса, операционной системы, уникального идентификатора устройства или куки, времени и продолжительности сеанса.


Автоматически собираемая информация не является никаким образом персонализированной.


Мы используем как сеансовые, так и постоянные куки. Сеансовые куки удаляются, когда пользователь закрывает браузер. Постоянные куки остаются на устройстве пользователя в течение некоторого времени или до тех пор, пока пользователь их не удалит. Срок действия постоянных куки обычно варьируется от пары месяцев до нескольких лет.


Мы используем куки для повышения удобства использования наших услуг, для анализа использования наших веб-услуг, а также для сохранения вашей идентичности во время нахождения на нашем сайте.


Пользователь всегда имеет право и возможность отказаться от сохранения куки на компьютере. При наличии соответствующего желания пользователь может изменить настройки своего браузера. Различные браузеры используют для блокировки использования куки разные методы. Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.aki.ee/et/kupsised или на англоязычном сайте http://www.allaboutcookies.org/.


При блокировке куки пользователь должен учитывать, что после блокировки все функции сайта могут больше не быть доступными.

bottom of page